31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü

31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya GünüTTB-UDEK, 31.05.2010,

 
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)
 
31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü Nedeniyle
 
Basın Bildirisi
 
Bilindiği gibi günümüzde en önemli hastalık ve ölüm nedenlerinden birisi sigara içimidir. Önlenebilir olan bu olumsuz alışkanlık ülkemizde ve Dünyada ne yazık ki milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden konumunu halen sürdürmektedir. Tütün endüstrisinin süreklilik içinde yürüttüğü politika ve yaklaşımları hemen her gün sigara içen gruba çoğunluğu çocuklar, gençler ve kadınlardan oluşan yeni (!) bireyler katmaktadır. Bu kadar tehlikeli bir oyuna dur diyebilmek için ise örgütlü ve güçlü bir mücadele gerekmektedir.
 
Sağlık meslek örgütleri, tütün endüstrisinin bu akıl almaz oyunlarını yakından takip ederek kendi hedef kitlelerine yönelik sorumluluklarını gerek tek başlarına, gerekse özellikle tütün mücadelesinde önemli olan günlerde bir araya gelerek sürdürmektedirler. Ülkemizdeki önemli bir hekim kitlesini temsil eden uzmanlık derneklerimiz konuya olan duyarlılıklarını ve taşıdıkları sorumluluklarını kamuoyu ile paylaşmak için her yıl Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) çatısında bilgi dokumanı hazırlamaktadırlar. Bu yıl 31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü uluslar arası teması KADINLAR olmuştur. Kadınlara özel vurgunun yapılma nedeni tütün endüstrisinin yüzlerini özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadınlara dönmüş ve onları yeni bir pazar alanı olarak görmüş olmalarından kaynaklanmaktadır.
 
“Sigara Endüstrisinin Hedefinde Kadınlar Var..”
       “Sigara ÇİRKİNDİR, ÇİRKİNLEŞTİRİR..”
“Sigarasız Bir Yaşam Kadınların İnsan Hakkıdır!”
 
Toplum için rol modeli olan sağlık çalışanları arasında sigara içme yaygın bir davranıştır. Hekimler arasında da bu davranışın yaygın olduğu bilinmektedir.
 
1.     Sigara sayısız sağlık sorununa neden olmaktadır. En fazla görülen sorunlardan birisi olan akciğer kanserinin %71’inin nedeni sigaradır.
2.     Ülkemizde güçlü bir tütün karşıtı politikası uygulanmaktadır. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Önlenmesine Dair Kanun ülkemizi 19 Temmuz 2009’dan itibaren tütün dumansız Türkiye hedefine yaklaştırmıştır.
3.     Mayıs 2010 tarihinden itibaren önemli bir caydırıcı yöntem olarak bilinen sigara paketleri üzerindeki resimli uyarılar uygulaması başlamıştır.
4.     Türkiye, dünyada yaklaşık her üç sigara içicisinden ikisinin yaşadığı ilk 10 ülke arasındadır.
5.     Ülkemizde gençlik dönemindeki her 100 bireyin sekizi (erkeklerin %10,2’si ve kızların %5,3’ü) sigara içmektedir.
6.     Türkiye’de her iki erkekten birisi ve her altı kadından birisi sigara içmektedir.
7.     Öğrenim düzeyi yüksek olan kadınlar arasında öğrenim düzeyi düşük olan kadınlara göre sigara içme sıklığı daha yüksektir.
8.     Türkiye’de her 10 pratisyen hekimden dördü, her 10 uzman hekimden üçü, her 10 dişhekiminden dördü ve her 10 hemşire-ebeden dördü sigara içmektedir. Bu rakamlar sağlık çalışanlarının tütün kontrolünde ve mücadelesinde rol modeli olma sorumluluklarının güçlenmesi gereksinimini ortaya koymaktadır.
  
Tütün endüstrisinin son yıllarda KADIN VE ÇOCUK üzerine yoğunlaşan toplum üzerindeki oyununu durdurabilmek elimizdedir. Sigaranın yarattığı sağlık sorunlarının toplumda farkındalığının artırılması, SİGARAYA HAYIR diyebilme becerisinin geliştirilmesi uzmanlık derneklerinin önemli bir görevidir.
 

SİGARA
ÇİRKİNDİR, ÇİRKİNLEŞTİRİR !
 

 TTB-UDEK üyesi olan ve aşağıda isimleri bulunan dernekler TÜTÜN MÜCADELESİNDEKİ KARARLILIKLARINI 31 MAYIS SİGARASIZ BİR DÜNYA GÜNÜ NEDENİYLE kamuoyu ile saygı ile paylaşmaktadır…
 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türk Biyokimya Derneği
Türk Geriatri Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik  Derneği
Türk Radyoloji Derneği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
Türkiye Spor Hekimleri Derneği